Home | Новини | Форум | Клуб | Търся

Share/Save/Bookmark
Subscribe

Италиански
     
         Потребител: не рег., влез
 Присъединяване на семейства: какво се променя със закона Боси-Фини 
Присъединяване на семейства: какво се променя със закона Боси-Фини

Адв. Paolo Cognini

23 януари 2003

Промените на правилата според закона за имиграцията, въведени от закон 189/2002, засягат и нормите за присъединяване на семейства, които са формулирани в различни профили:

1) отнасяся се за лицата с право за искане на присъединяване;
2) необходимите условия за искане;
3) документи за представяне и процедурите за следване;

По отношение на т.1 законът 189/2002 прилага едно драстично ограничение на лицата, които имат право да поискат присъединяване. Предишната нормативна уредба позволяваше на емигранта с редовно пребиваване на националната територия, да поиска присъединяване на следните роднини: а) съпруг/а б) малолетни деца на издръжка на емигранта; в) родители на издръжка на емигранта; г) роднини до 3° коляно, които са негодни за работа според италианското законодателство;

С промените, въведени от закон 189/02, присъединяването на роднини, негодни за работа, е елиминирано: остава единствено възможността да се присъедини пълнолетен син, който е тотален инвалид (заместването на критерия "негоден за работа" с критерия "тотална инвалидност, която не позволява самоиздръжка" е едно допълнително ограничение).

Също така, възможност за присъединяване към родители (чл. 23 от 189/02), е позволена само в случаи на родители, които нямат други деца в страната, от която идват, или по-точно, родители, които са с възраст над 65 год. и без деца, които да могат да осигуряват тяхната издръжка поради "...документирани здравни проблеми".

Освен това, чл.23 от 189/02 говори общо за родители, "които нямат други деца в страната, от която идват", без да специфицира дали другите деца трябва да съжителстват или не с родителите: според чл. 23, днес би било достатъчно родителят да живее в страната на другия син, без да е ясно дали живеят заедно или в различни градове, за да направи това невъзможно присъединяването.

Трябва да се подчертае също така, че същата норма дори не въведе възможността да се докаже недостатъчността на приходите на другите деца на територията на родната страна за издържане на родителите.

В синтез, с новия закон 189/02 присъединяването е възможно само в следните случаи:
а) съпруг/а;
б) малолетни деца на издръжка на емигранта;
в) пълнолетни деца, които поради пълна инвалидност не могат да се издържат;
д) родители, които нямат други деца в родната си страна;
е) родители над 65 год на издръжка на емигранта с други деца, които нямат възможност да се грижат за издръжката на родителите си поради документирани тежки здравни проблеми.

ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПРОЦЕДУРИ

Документацията, освен предвидените от предишната норматива, трябва да включва документи, които да доказват "наложителност от издръжка" и степента на роднинство, които да бъдат заверени от италианска консулска служба. Към тези документи трябва да се приложат и атестации предвидени в т. "В","Г" и "Д", по -точно, документ за здравно състояние на пълнолентния син (дъщеря), на липса на други деца в изходната страна, или документ за здравното състояние на децата при положение, че не могат да издържат родителите си на възраст над 65 год.

Тези документи трябва да бъдат представени на Sportello Unico* за емигранти към съответната териториална Префектура. Гишето, което трябва да издаде копие с печат на представената документация, след като направи съответните проверки в съответната Куестура, издава разрешение или отказ.

В случай, че след изтичането на 90 дни, Гишето не представи никакъв отговор, може да се поиска входна виза директно от италианските консулски служби, представяйки копието с печат за представени документи.
Всяка допълнителна документация трябва да бъде преведена и легализирана.

* Гишето

На италиански: http://www.meltingpot.org/articolo35.html

Превод от Sonia


Follow Bulgaria-Italia on Twitter  Follow Bulgaria-Italia on YouTube   Follow Bulgaria-Italia on LinkedIn

Последни Новини
 

България-Италия
  Портален сайт за България на Италиански език

Новини
  Теми Фокус Автори News Feeds (rss) От Италия (english)